AktuelnoКОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „НАШЕ ДЕТЕ“ ШАБАЦ ЗА РАДНУ 2016/2017. ГОДИНУ

17.05.2016. 09:34

Расписуjе се Конкурс за приjем деце у Предшколску установу ''Наше дете '' Шабац за радну 2016/2017. годину, од 19.05.2016. године.
II
У Предшколску установу примаjу сe деца:
- на целодневни боравак
- на полудневни боравак у трајању од 4 сата

III
Предшколска установа расписује Конкурс према својим могућностима, у складу са законом.
Преглед васпитно –образовних група по вртићима и типовима боравка , саставни је део овог Конкурса.

IV
Пријем деце у вртиће назначене у Конкурсу врши се путем бодовања и рангирања.
Рангирање подразумева, путем рачунарског програма, а на основу критеријума и услова из Конкурса, означавање примљене и одбијене деце.

V
Првенство при упису деце на слободна места у Установи, имају деца из осетљивих група , према следећим критеријумима:

1. деца жртве насиља у породици
2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
3. деца самохраних родитеља
4. деца из социјално нестимулативних средина
5. деца са сметњама у психофизичком развоју
6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју
7. деца тешко оболелих родитеља
8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица
9. деца предложена од стране Центра за социјални рад
10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој

VI
Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи
начин:
1. деца запослених родитеља , редовних студената и деца из осетљивих група - 40 бодова ( с тим што уколико је само један родитељ запослен или је само један родитељ студент -20 бодова) .
2. деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици - 30 бодова
3. деца чија су браћа или сестре уписани у Установу, двоје или више деце , из исте породице учествује на конкурсу - 10 бодова

VII
У случаjу када двоjе или више деце имаjу исти броj бодова, приоритет при приjему утврђуjе се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:
1) деца запослених родитеља
2) према већем броју деце у породици

VIII
Приjаве на Конкурс, са потпуном документацијом, подносе се Предшколској установи у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, у Ул. Краља Александра бр.17 Шабац , сваког радног дана од 07.00-15.00 часова .

Уз приjаву за пријем деце прилажу се одговарајући документи:
1. Извод из матичне књиге рођених за дете које први пут конкурише, као и за сву децу у породици
2. За запослене родитеље потврда установе/организације односно послодавца да су у радном односу, као и потврда за родитеље који су редовни студенти
3. За дете корисника права на новчану социјалну помоћ: потврда о пребивалишту детета, решење Центра за социјални рад о новчаној помоћи
4. За дете без родитељског старања: потврда о пребивалишту детета, решење надлежног Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу
5. За дете са сметњама у развоју: потврда о пребивалишту, мишљење Интерресорне комисије
6. За треће и свако наредно дете после трећег у породици: потврда о пребивалишту за сву децу у породици, изјава подносиоца захтева о постојању заједничког домаћинства оверена у градској управи или суду
7. За дете корисника дечијег додатка: потврда о пребивалишту за дете, решење Градске управе града Шапца о признатом праву на дечији додатак
8. Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у Предшколску установу уколико иста постоји.
9. Решење о инвалидности родитеља или медицинска документација о болести родитеља
10. Одговарајући доказ да је дете самохраног родитеља
Непотпуне пријаве биће бодоване према документацији приложеној уз пријаву.

IX
У случаjу да се у поjединим вртићима приjави већи броj деце од броја слободних места , па дете не буде примљено ни у један вртић који је родитељ навео у конкурсној пријави, Предшколска установа има обавезу да предложи родитељу пријем у вртић у којем има места.

X
Након извршеног бодовања Комисија сачињава листу примљене и одбијене деце на нивоу вртића и истиче је на огласним таблама у сваком објекту Установе. Листа примљене и одбијене деце ће бити истакнута 15.06.2016.године

XI
Родитељ може, у року од 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса, уколико његово дете није примљено, или је незадовољан бодовањем, остварити увид у документацију у Административној служби за упис деце,ул.Краља Александра 17 Шабац.
Родитељ који уписује дете у ПУ ''Наше дете'' Шабац дужан је да за дете примљено на Конкурсу, у року од 15 дана од дана истицања списка примљене деце, потпише Уговор о пружању услуга. Уколико родитељ, без оправданог разлога, не потпише наведени Уговор о пружању услуга , сматраће се да је одустао од уписа детета у Предшколску установу


- преглед васпитно-образовних група по вртићима и типовима боравка као и захтев за упис детета у ПУ „Наше дете“ можете преузети са интернет странице : www.nasedete.org или у управи ПУ „Наше дете“ ул. Краља Александра бр.17 сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.