AktuelnoJAVNA NABAVKA - SREDSTVA ZA HIGIJENU 2014. GODINA

05.03.2014. 21:39

Obaveštenje
JAVNA NABAVKA - SREDSTVA ZA HIGIJENU 2014. GODINA

Na osnovu čl.57 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012) oglas o javnoj nabavci kao i konkursna dokumentacija za konkretnu javnu nabavku objavljuje se i na Internet stranici naručioca.

Objavljujemo:

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku sredstava za higijenu br.04/2014;

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku sredstava za higijenu br.04/2014.

OBAVEŠTENJE:
IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE –JAVNA NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU 04/2014

U skladu sa čl. 63. stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012), Naručilac vrši izmenu konkursne dokumentacije za javnu nabavku SREDSTAVA ZA HIGIJENU, JN 04/2014, poglavlje 6 UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU I TO TAČKA 6.2, TAČKA 6.9, TAČKA 6.16 I TAČKA 6.17 za javnu nabavku dobara –SREDSTAVA ZA HIHIJENU za potrebe PU « Naše dete»

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka